Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az veszpremikamara.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A Békéltető Testületről

A békéltető testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján létrehozott, a kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által kijelölt tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

www.bekeltetesveszprem.hu

 

A békéltető testületi eljárás menete:

 • A testület eljárása a fogyasztó (panaszos) által írásban benyújtott és aláírt kérelmére indulhat.
 • A fogyasztó, az eljárást akkor kezdeményezheti, ha a vállalkozó előzetesen elzárkózott a fogyasztó kérésének teljesítésétől.
 • A kérelemben (lásd: a KÉRELMEK rovatban) lényegre törően, röviden elő kell adni a jogvita lényegét, és hozzá másolatban csatolni kell az ügyre vonatkozó dokumentumokat, bizonyítékokat (szerződés, ajánlat, számla, a vállalkozás elutasító döntése, stb.)
 • A kérelmet, a Veszprém Megyei Békéltető Testület címére (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) kell aláírva, írásban (postai úton, faxon: 88/412-150, e-mailben: info@bekeltetesveszprem.hu elérhetőségekre), vagy személyesen benyújtani. A testület a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében működik
 • A békéltető testület elnöke a kérelmet megvizsgálja, és amennyiben az eljárás lefolytatására hatáskörét megállapítja, erről a panaszost értesíti, egyben a bepanaszolt vállalkozót nyilatkozat tételre hívja fel.
 • A testület általában 30-45 napon belüli időpontra - meghallgatást tűz ki a panasz, a kérelem tisztázása és megoldása érdekében, amelyet a testület irodájában tart meg és amelyre meghívja a fogyasztót és a vállalkozást is. (A békéltető testület eljárásának határideje a szabályszerűen benyújtott kérelem érkeztetésének napjától számított 90 nap, amely további 30 nappal meghosszabbítható.)
 • A kérelmekben, a dokumentumok és a meghallgatás alapján - a jogszabályok előírásainak figyelembevételével - dönt a békéltető testület eljáró tanácsa.
 • Lehetőség van arra is, hogy írásban bonyolítsa le a testület az eljárást. Ebben az esetben is általában egy hónap alatt befejeződnek az ügyek.

A testület eljárásában a felek közötti egyezség létrehozására törekszik. Amennyiben erre mégsem kerül sor, úgy formális eljárás keretében tárja fel az ügy körülményeit, és döntést hoz.

A vállalkozóra nézve kötelező határozatot akkor hozhat a békéltető testület, ha az érintett előzetesen aláveti magát a testület döntésének.

Alávetés hiányában az eljáró tanács ajánlást fogalmazhat meg, amelynek végrehajtása a vállalkozás belátására van bízva, tehát nem kötelező, de ez esetben a vállalkozás üzleti jó hírnevét kockáztatja. A be nem tartott ajánlást – az abban érintett vállalkozás megnevezésével – ugyanis a testület nyilvánosságra hozza. (Ugyancsak közzéteszi azoknak a vállalkozásoknak az adatait, akik nem működnek együtt a testülettel. Arról a tényről, hogy a vállalkozás nem küld válasziratot, hivatalosan tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot, akik vizsgálatot folytatnak és bírságot szabnak ki a vállalkozásra.)

A testület az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja (erre az eljárás bármely szakaszában – akár indokolás nélkül is – lehetősége van), ha a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, ha az eljárás folytatása lehetetlen, illetve ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem megalapozatlansága meghallgatás nélkül is megállapítható - nincs szükség. Akkor is megszüntetésre kerül az eljárás, ha a fogyasztó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy ha a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt már indítottak békéltető testület előtt eljárást, közvetítői eljárás indult, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, illetve, ha fizetési meghagyás kibocsátására került már sor. Meg kell szüntetni az eljárást, ha a jogvita komolytalan vagy zaklató jellegű, illetve akkor is, ha a kérelemből megállapítható, hogy az ügy nem minősül fogyasztói jogvitának, illetve ha a békéltető testület egyéb okból nem rendelkezik hatáskörrel a vita elbírálására.
kérelem elutasításáról dönt a tanács, ha a meghallgatásra is tekintettel tartja megalapozatlannak a fogyasztó kérelmét.

Az eljárás – fő szabályként – díjmentes. A kötelezést tartalmazó határozatban azonban dönteni kell az esetlegesen felmerült költségek viseléséről is.

A békéltető testületre, az eljárásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, tájékoztatókat a testület honlapján (www.bekeltetesveszprem.hu) megtalálhatják az érdeklődök, így többek között

 • békéltető testület elérhetőségeit, így különösen székhelyét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, valamint faxszámát,
 • a békéltető testületi tagok nevét, az őket jelölő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület vagy gazdasági kamara megnevezését, valamint megbízatásuk időtartamát,
 • a benyújtandó kérelmek ajánlott formáját, tartalmát – külön a természetes személyek részére összeállítottat illetve a nem természetes személyek kérelmét,
 • a kiértesítő leveleket, amelyek tartalmazzák a tájékoztatási kötelezettségnek megfelelő tudnivalókat,
 • azt a tájékoztatást, hogy a békéltető testületi eljárást kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott, fogyasztónak minősülő személy vagy az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró szervezet, vállalkozás (kkv.) kezdeményezheti a békéltető testület hatáskörébe tartozó ügyekben akkor, ha már előzetesen megkísérelte a fogyasztói jogvita rendezését és a vita megkísérlésének tényére vonatkozóan bizonyítékkal rendelkezik,
 • a békéltető testületi eljárás során meghozatalra kerülő lehetséges döntésekre, azok joghatására és kikényszeríthetőségére, valamint ennek módjára vonatkozó tájékoztatást,
 • az ajánlást nem teljesítő vállalkozások fontosabb adatait,
 • az eljárásban nem együttműködő vállalkozások adatait,
 • a békéltető testület tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolót.

 

 Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: H-8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Postacím: H-8200 Veszprém, Pf. 220.

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)

Fax: +36-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Web: www.bekeltetesveszprem.hu

 
   

Ügyfélfogadás:

Keddenként 08:00-13:00, illetve egyéni megbeszélés szerint

Mitev Hrisztó elnök közvetlen elérhetősége (munkanapokon 8:00-16:00 között hívható): +36-30-209-0369

 
 

 

Elnök: Mitev Hrisztó
Telefon: +36-88-814-121 (keddi ügyfélfogadási időben); +36-88-814-111 (titkárság)
Mobil: +36-30-209-0369 (munkanapokon 8:00-16:00 között hívható)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
   
Testületi tagok: Kamarák által delegáltak:
dr. Beregi Zoltán
dr. Dobó-Kocsis Veronika
dr. Filep Balázs
dr. Herjavecz Klára
dr. Szücs László
Roxer Egon
Fogyasztói érdekeket képviselő egyesületek javaslata alapján:
Demeter Ferenc
dr. Konkoly Zoltán
Mitev Hrisztó
dr. Szücs Szabolcs
dr. Vasvári Csaba