Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a veszpremikamara.hu honlap a felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmaz. A honlap használatával Ön a tájékoztatást tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhely nyilvántartása

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény megfogalmazta, hogy a tanuló, képzésben résztvevő személy szakirányú oktatása azt követően kezdhető meg munkahelyi körülmények között egy gazdálkodó szervezetnél, miután a területileg illetékes kamara nyilvántartásba vette a szervezet képzéssel érintett telephelyét, és a nyilvántartásba vételt követően megkötésre került a szakképzési munkaszerződés.

A duális képzőhelyek közhiteles hatósági nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartás publikus, a kamarai honlapon mindenki számára megtekinthetőek.

A szakirányú oktatást vállaló szervezetek nyilvántartásba vételi eljárása egy írásbeli kérelem benyújtásával indul, amelyet a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. Amennyiben az oktatni kívánt szakma nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a nyilvántartásba vétel a szakmával érintett szakmai szervezet vagy szakmai kamara véleményének kikérésével valósul meg.

Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amelyet

 • a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy
 • a duális képzési célt szolgáló telephelye

szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

A nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatvány a területi kamara honlapján elérhető és letölthető dokumentum, amelyet papír alapon vagy elektronikusan, szkennelve kell megküldeni az illetékes területi kamarának.

Amennyiben a kérelem nem a területi kamara honlapján közzétett dokumentum benyújtásával történik, a bejelentés abban az esetben fogadható el, ha abból a nyilvántartásba-vételi kérelem ténye megállapítható.

 

A nyilvántartásba vétel miatt induló ellenőrzés célja annak a megállapítása, hogy a kérelmező

 • megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
 • vállalja-e a programtantervnek megfelelő szakirányú oktatás megvalósítását,
 • telephelye alkalmas-e az adott szakma gyakorlati oktatására, továbbá
 • tudja-e biztosítani a szakirányú oktatás folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket az adott szakmában.

 

A kérelem beérkezése után a nyilvántartást vezető szerv (területi kamara) közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a feltételek meglétéről. Az eljárás ingyenes, a duális képzőhelyek nyilvántartása pedig nyilvános, azt a területileg illetékes gazdasági kamara saját honlapján közzéteszi. A nyilvántartásba vételi eljárás során, a megfelelően előkészített és benyújtott dokumentumok áttekintését követően, előzetesen egyeztetett időpontban megvalósított helyszíni szemlén ellenőrzik az eljáró szakértők (a kamara és az iskola által delegált egy-egy képviselő) a fent megjelölt feltételek meglétét

 

A duális képzőhellyel szemben előírt jogszabályi követelmények:

A szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képző:

 • a programtanterv alapján a szakképző intézménnyel együttműködve az adott szakma szakirányú oktatására kidolgozta saját képzési programját; 
 • a tanulók értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat határozott meg;
 • biztosítja a tárgyi, személyi feltételeket;
 • alkalmazza a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét, vagy megfelel a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben (KAMSZER) meghatározott minőségi követelményeknek.

Az érintett telephely irányába támasztott követelmény:

 • rendelkezik az oktatni kívánt szakma Képzési és Kimeneti Követelményben (KKK) meghatározott szakmai oktatás megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, eszközökkel;
 • a munkahely megfelel a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak.

 

A szakirányú oktatást végző személlyel szemben támasztott követelmények:

A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

 • cselekvőképes,
 • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal és
 • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
 • Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki
  • szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
  • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
  • – az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
  • a 60. életévét betöltötte.

 

Közreműködő bevonása: Az együttműködés további lehetősége, amikor a duális képzőhely a tanuló szakirányú oktatásához közreműködőt vesz igénybe, tekintet nélkül arra, hogy a közreműködő duális képzőhelynek minősül-e. Ebben az esetben a munkáltatónál történő foglalkoztatás nem minősül munkaerő-kölcsönzésnek, arra a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy annak tartama a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartamának 49%-ig terjedhet. A duális képzőhely az igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

Amennyiben a szakértők a helyszíni szemle során azt tapasztalják, nem megfelelő a dokumentumok előkészítettsége és/vagy a telephely felkészültsége, hiánypótlási határidőt egyeztetnek a duális képzőhely képviselőivel, és a kamara végzést ad ki a hiánypótlásról és egy új, ismétlő ellenőrzés elrendeléséről. A hiánypótlási határidő a végzés kézhezvételétől számított 15 nap, eszközbeli hiányosság esetén 30 nap.

 

Az ellenőrzést követően, a szervezet megfelelősége esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába. A bejegyzés tényéről írásos úton értesíti a duális képzőhelyet.

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - adatok változását, javítását, kiegészítését -, a duális képzőhely köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a nyilvántartást vezető szervnek, a területi kamarának írásban bejelenteni.

A duális képzőhely megszűnése esetén a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamara a duális képzőhelyet törli a nyilvántartásból.

 

Kamarai nyilvántartásba vételi kérelemmel együtt benyújtandó mellékletek:

  • Képzési program
  • Kamarai Minőségi Szempontrendszer
  • Szakirányú oktatásért felelős végzettségét igazoló dokumentumokat, tanúsítványokat, igazolásokat
  • Ágazati Képzőközpont esetén a cégbírósági bejegyzést

 

 

„Nyilvántartott duális képzőhelyek” menüpont alatt megtalálható a Veszprém vármegyei képzőhelyek listája!

 

VESZPRÉM, Radnóti tér 1.:
 

AJKA, Szabadság tér 19.:
 

PÁPA, Rákóczi u. 3.:
   
TAPOLCA, Kossuth u. 1-3.:
 

 

Kapcsolódó dokumentumok: